Characters Ju-on Female Characters Kayako Saeki Haru Isobe Kyoko Suzuki Kanna Murakami Rika Nishina Hitomi Tokunaga Kyoko Harase Ju-on Male Characters Toshio Saeki Takeo Saeki Shunsuke Kobayashi Tatsuya Suzuki Atsushi Isobe Nobuyuki Suzuki Yuji Toyama The Grudge Female Characters Kayako Saeki Karen Davis Naoko Kawamata Aubrey Davis Miyuki Nazawa Allison Fleming Vanessa Films Ju-on Films Ju-on: The Curse Ju-on: The Curse 2 Ju-on: The Grudge Ju-on: The Grudge 2 Ju-on: White Ghost / Black Ghost Ju-on: The Beginning of the End Ju-on: The Final The Grudge Films The Grudge The Grudge 2 The Grudge 3 Short Films Katasumi 4444444444 Ghosts Kayako Saeki Toshio Saeki Haru Isobe Kyoko Suzuki Mirai Isobe Vanessa Community Recent blog posts Forum Policies Administrators